Проект табела

 

"КАМИНИНОКС" ЕООД   реализира проектът  финансиран по Административен договор № BG06RDNP001-19.147-0004-C01 от 11.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложение № BG06RDNP001-19.147 по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“. Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
 
По проекта са   закупени три броя нови машини, необходими за подобряване на производството. Чрез закупеното технологично оборудване, се постига  повишаване на енергийната ефективност в производствения процес,  намаляват се разходите при производство на продукцията.